CM - Codificació Multimèdia

School

ESEIAAT

Program and level

Degree in AudioVisual Systems

Acronym

CM

Contents

Presentar les tècniques bàsiques de codificació de font. Familiaritzar l'estudiant amb els principals algorismes de codificació d'àudio i vídeo, els paràmetres que els afecten i desenvolupar la seva capacitat per utilitzar-los en aplicacions de transport, gestió i distribució de continguts multimèdia. Donar a conèixer en profunditat els principals estàndards de codificació audiovisuals.

 

Present the basic source coding techniques. Familiarize students with the main algorithms for audio and video coding and the parameters that affect its ability to develop and use in management and distribution of multimedia content. Study the main audiovisual coding standards.